Akce

Zápis do MŠ

31.08.2021

Zápis do MŠ

Obrázek

Zápis pro školní rok 2021/2022 

v Mateřské škole U Pejska a kočičky bude probíhat od 3.–10. 5. 2021

Vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání, kterou si můžete osobně vyzvednout v MŠ nebo si stáhnout ze stránek www.msupejskaakocicky.cz

a) kopii rodného listu dítěte

b) potvrzení pediatra že je dítě řádně očkované, které je součástí žádosti k předškolnímu vzdělávání,

můžete doručit následujícími způsoby:

 1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) na e-mailovou adresu cabrnoch.jiri@zs-raf.cz
 2. do datové schánky, ID: 5akt3fx
 3. poštou doporučeně na adresu MŠ U Pejska a kočičky, Karla Čapka 1968, 288 02  Nymburk (rozhodující je datum podání na poštu)
 4. osobním podáním v Mateřské škole 10. května od 13 – 17 hod. (příjem žádostí bude organizován tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy).

Vaše žádost bude v MŠ zaevidována pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdrží e-mailem , SMS zprávou nebo osobně  dne 10. 5. 2021 a pod tímto registračním číslem, dle školského zákona č. 561/2004 Sb., budou přijaté děti zveřejněny dne 18. 5. 2021 v 8 hod. na stránkách www.msupejskaakocicky.cz a také na venkovní nástěnce MŠ.                      

  Záporná rozhodnutí budou 21. 5. 2021 odeslána doporučeným dopisem zákonnému zástupci, který má možnost 19. 5. 2021 od 10,30hod do 12,00hod. nahlédnout do spisu v MŠ, kde byla žádost zaregistrována.

Další informace:

Zákonní zástupci mají možnost podat žádost do 3 právních subjektů, tzn. 3 přihlášky, které zašlou nebo předají do konkrétních MŠ, které preferují v rámci právního subjektu.

Právní subjekty:

1) ZŠ a MŠ Letců R. A. F.

         MŠ U Pejska a kočičky

         MŠ Adélka

         MŠ Větrník

 

2) ZŠ a MŠ Komenského

         MŠ Sluníčko

         MŠ Čtyřlístek

 

3) ZŠ a MŠ Tyršova

         MŠ Růženka

 

Nezapomeňte vyplnit v žádosti (nahoře), kterou mateřskou školu preferujete v rámci právního subjektu ZŠ a MŠ Letců R.A.F. na prvním, druhém a třetím místě.      

( MŠ Pejsek a kočička, MŠ Adélka, MŠ Větrník)

 Jestliže dáváte žádost do jiných mateřských škol v Nymburce, prosíme, uveďte, v jakém pořadí mateřské školy preferujete.

Zákonní zástupci, jejichž dítě dosáhne do 31. 8. 2021 5 let, nemusí dodávat potvrzení o očkování od pediatra ani žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku od 2 zpravidla do 6 let (dle § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).
 • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2021 dovrší věk 5 let  
 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.
 • Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, popřípadě má potvrzeno od pediatra, že je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ve znění pozdějších předpisů – neplatí pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.
 • Pokud počet žádostí k předškolnímu vzdělávání přesáhne volnou kapacitu míst v mateřské škole pro daný školní rok, vychází ředitel (ka) školy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole z kritérií uvedených níže.

Kritéria

Přednostně se přijímá:

 1. Dítě s povinným předškolním vzděláváním s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové MŠ*, nebo doložený pobyt nájemní smlouvou případně jiným potvrzením o místě bydliště v Nymburce.

 2. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne třetího roku věku s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové MŠ*, nebo doložený pobyt nájemní smlouvou případně jiným potvrzením o místě bydliště v Nymburce.

 3. Dítě, jehož sourozenec již navštěvuje příslušnou mateřskou školu.

*vztahuje se na celé město Nymburk dle vyhlášky č. 1/2017 ze dne 1. 3. 2017.Informace ke kritériím:

 • V rámci jednotlivých kritérií postupujeme dle data narození a to od nejstaršího.

 • Kritérium trvalého pobytu se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce.

 • Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu § 20 odst. 2, písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.


 

 

 

Kontat

MS "U PEJSKA A KOČIČKY"
Karla Čapka 1968
288 03 Nymburk

Telefon: 603 846 343
Email: adamcovahana.nbk@email.cz

Všechny kontakty a telefonní čísla naleznete v sekci Kontakty

V případě dalších informací a dotazů nás můžete kontaktovat také prostřednictvím
kontaktního formuláře »

Provozní doba

Po-Pá: 6.00 - 17.00
(v oddělení kočička)

Po-Pá: 6.30 - 15.30
(ostatní oddělení)

vytvořily Eskolky.cz
© 2010 Mateřská školka U pejska a kočičky - dítě si hraje a poznává svět
Karla Čapka 1968, 288 03 Nymburk, Tel.: 603 846 343, Email: adamcovahana.nbk@email.cz